Trang nhất » Tài liệu HDSD

Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT phục vụ công tác năm 2017


1. Công văn - Lịch tập huấn CNTT năm 2017                                                   Tải file tại đây: File 1, File 2

2. Biên bản làm việc                                                                                                 Tải file tại đây

3. Giới thiệu hệ thống thông tin dành cho cán bộ công chức                            Tải file tại đây

4. Khai thác thông tin trên Trang TTĐT tỉnh;                                      
    Hệ thống thông tin dành cho CC,VC tỉnh                                                           Tải file tại đây
            
5. Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh                                              Tải file tại đây 

6. Hướng dẫn sữ dụng hệ thống QT-CHAT                                                        Tải file tại đây

7. Hệ thống Công báo tỉnh Quảng Trị                                                                   Tải file tại đây

8. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi chỉ đạo thực hiện
    nhiệm vụ do UBND tỉnh, CT.UBND tỉnh giao                                                  Tải file tại đây

9. Giới thiệu phần mềm QLVB&HSCV                                                                  Tải file tại đây

          9.1. QLVB&HSCV phần dành cho Văn thư                                                  Tải file tại đây

          9.2. QLVB&HSCV phần dành cho Lãnh đạo, Chuyên viên                       Tải file tại đây

10. Giới thiệu hệ thống Dịch vụ công                                                                     Tải fie tại đây

11. Giới thiệu hệ thống Một cửa điện tử                                                                Tải fie tại đây: file 1, file 2

12. Hệ thống QT_Drive                                                                                              Tải file tại đây

13.  Tài liệu quản trị phần mềm 1 cửa điện tử                                                     Tải file tại đây

14. Danh sách học viên tham gia tập huấn ứng dụng CNTT                             Tải file tại đây    File bổ sung

15. Danh sách học viên tham gia tập huấn, chuyển giao                                   Tải fiel tại đây
quyền quản trị phần mềm MCĐT và DVC trực tuyến tỉnh