Trang nhất » Tài liệu HDSD

Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT phục vụ công tác năm 2017


1. Công văn - Lịch tập huấn CNTT năm 2017                                                  Tải file tại đây: File 1, File 2

2. Biên bản làm việc                                                                                          Tải file tại đây

3. Giới thiệu hệ thống thông tin dành cho cán bộ công chức                            Tải file tại đây

4. Khai thác thông tin trên Trang TTĐT tỉnh;                                      
    Hệ thống thông tin dành cho CC,VC tỉnh                                                       Tải file tại đây
            
5. Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh                                              Tải file tại đây 

6. Hướng dẫn sữ dụng hệ thống QT-CHAT                                                        Tải file tại đây

7. Hệ thống Công báo tỉnh Quảng Trị                                                                 Tải file tại đây

8. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi chỉ đạo thực hiện
    nhiệm vụ do UBND tỉnh, CT.UBND tỉnh giao                                                  Tải file tại đây

9. Giới thiệu phần mềm QLVB&HSCV                                                                Tải file tại đây

          9.1. QLVB&HSCV phần dành cho Văn thư                                               Tải file tại đây
          9.2. QLVB&HSCV phần dành cho Lãnh đạo, Chuyên viên                       Tải file tại đây

10. Giới thiệu hệ thống Dịch vụ công                                                                   Tải fie tại đây

11. Giới thiệu hệ thống Một cửa điện tử                                                            Tải fie tại đây: file 1, file 2

12. Hệ thống QT_Drive                                                                                          Tải file tại đây

13. Danh sách học viên tham gia tập huấn                                                         Tải file tại đây