Quyết định về việc quy định định mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Xem thông tin chi tiết tại đây