Quyết định về việc thực hiện chế độ khoán, định mức chi nhuận bút, thù lao cho Ban biên tập, Biên tập viên và Cộng tác viên Trang thông tin điện tử tỉnh

Xem chi tiết tại đây