Thống kê công việc phòng Công báo

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG BÁO
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/03/2017 của VP Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo: cấp phát miễn phí Công báo tỉnh theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 28/5/2015:
1. Quản lý, hoạt động xuất bản, phát hành Công báo tỉnh; tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác Công báo.
2.  Quản lý, duy trì tốt Hệ thống Công báo điện tử: phần mềm Công báo điện tử và Trang Công báo điện tử chạy ổn định thông suốt 24/24 giờ; duy trì hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu các Công báo;
3. Phối hợp Công ty Syntek nâng cấp Công báo điện tử;
4.  Tham mưu, dự thảo các văn bản hoạt động Công báo.
6. Phối hợp các phòng liên quan trong Trung tâm để xữ lý khi phần mềm Công báo điển tử, Trang Công báo điện tử tỉnh xẩy ra sự cố;
* Nhiệm vụ khác:
7. Phối hợp với các Phòng đi cơ sở tập huấn;
8. Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Trung tâm Tin học tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;
9. Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào doàn thể do Trung tâm và cơ quan Văn phòng phát động tổ chức; tham gia các Đoàn công tác Văn phòng, học tập và giao lưu.
10. Phụ trách Hành chính - Tổ chức: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; thi đua - khen thưởng; tham mưu hợp đồng công việc và hợp đồng khác
11. Ký các văn bản được Giám đốc ủy quyền
II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHÁC
 
TT Nội dung nhiệm vụ khác được phụ trách
I Nguyễn Thị Thanh Nhàn
* Công việc chính
1 Phụ trách công tác văn thư Trung tâm
- Quản lý công văn đi
- Quản lý công văn đến
- Quản lý con dấu Trung tâm
- Báo cáo thông tin khi có yêu cầu
2 Phụ trách công tác thủ quỹ Trung tâm
- Rút, thu tiền mặt nhập quỹ
- Chi tiền mặt trong Trung tâm
- Báo cáo Lãnh đạo quỹ tiền mặt định kỳ
3 Phụ trách một số công tác Văn phòng
- Dự thảo Báo cáo công tác định kỳ
- Dự thảo Thông báo trực xữ lý Trung tâm
- Dự thảo Thông báo họp Trung tâm
- Dự thảo một số văn bản khác theo yêu cầu của Lãnh đạo
- Tổng hợp làm lịch công tác tuần
- Đề xuất mua sắm văn phòng phẩm.
- Một số việc văn phòng khác
4 Theo dõi Phần mềm KTXH huyện Cam Lộ
5 Cập nhật thông tin lên trang Web Tin học
6 Cập nhật văn bản chỉ đạo của Trung ương  về công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên Website tỉnh
7 Phụ trách Trang Tìm kiếm thông tin Liệt sỹ
* Công việc giao khác
8 Phụ trách Chuyên mục “Tin doanh nghiệp” trên Website tỉnh
9 Tìm hiểu phần mềm KTXH mới của Sở KHĐT
10 Phụ trách chuyên mục “Số liệu ngân sách tỉnh”  trên Website tỉnh
11 Chuyên mục “Hoạt động xử lý văn bản” trên web Văn phòng UBND tỉnh
12 Phụ trách trang Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
13 Một số công việc do Lãnh đạo Trung tâm giao khác
14 Công tác đoàn thể: thực hiện các nhiệm vụ được phân công với vai trò Ủy viên Chi bộ Trung tâm Tin học tỉnh
II Nguyễn Thị Thùy Dương
* Công việc chính phụ trách:
1 Thực hiện giao việc hàng ngày trên hệ thống theo dõi chỉ đạo của tỉnh http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/, báo cáo thông tin khi có yêu cầu
2 Theo dõi nhiệm vụ, cập nhập trả lời các nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Quảng Trị tại địa chỉ https://vpchinhphu.vn/, báo cáo thông tin khi có yêu cầu
3 Quản trị và cập nhập thông tin lên trang web: http://vpubnd.quangtri.gov.vn
4 Đăng tải thông tin lên trang: http://covid19.quangtri.gov.vn/
5 Làm thêm một số công việc do Lãnh đạo Trung tâm giao
* Công việc thêm phụ trách:
6 Đăng tải nội dung lên trang Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL http://layykienvb.quangtri.gov.vn khi có văn bản dự thảo các đơn vị sở, ban ngành gửi đăng
7 Đăng thông tin lên 02 chuyên mục ở trang web: https://quangtri.gov.vn:
- Chính quyền với người dân
- Chính quyền với doanh nghiệp
8 Đăng textlink lên https://quangtri.gov.vn