Đánh giá xếp loại A, B, C tháng 7/2015 của Phòng CNTT-TH

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 07/BB-TTTH

BIÊN BẢN

Đánh giá công tác tháng 7 năm 2015

 
Thời gian: vào lúc 10h00’, ngày 03 tháng 8 năm 2015
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                 Chức vụ: Trưởng phòng
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Vân                                  Chức vụ: Phó phòng
I. Nội dung cuộc họp:
Đánh giá hoạt động tháng 7 năm 2015; bình bầu ABC cho các thành viên thuộc phòng
1. Ông Lâm Công Tuấn thông qua bản tiêu chí, đánh giá xếp loại
2. Lãnh đạo phòng  cùng đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp
TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá chung Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao
- Quản lý công tác chung của phòng CNTT-TH
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn;
- Theo dõi và hỗ trợ tình hình GNVB của các đơn vị sử dụng PM QLVB và HSCV;
- Theo dõi hệ thống xml trong trang dành cho CC, VC của tỉnh.
- Theo dõi tình hình cập nhật lịch tuần
- Trong tháng có nghỉ phép 2,5 ngày
A B
(do nghỉ phép > 2 ngày)
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Hoàn thành công việc chuyên môn.
- Theo dõi và quản trị hệ thống Thư điện tử tỉnh.
- Theo dõi hệ thống CSDL theo dõi của CP và TTgCP
A A
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn.
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
5 Nguyễn Thái Dũng Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
- Trong tháng chưa chấp hành tốt thời gian làm việc (Lãnh đạo nhắc nhở)
B B
6 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao
- Đảm bảo thời gian làm việc
- Cần nâng cao và chủ động hơn hơn nữa trong công tác dịch vụ
A A
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao A A
 
 
Biên bản này được lãnh đạo phòng thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
                    Thư ký                                                           Chủ trì
 
       Nguyễn Thị Vân                                                      Lâm Công Tuấn
 
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.