Phòng CNTT-TH Báo cáo đánh giá hoạt động của viên chức phòng tháng 4 năm 2018

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Phòng CNTT-TH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đông Hà, ngày 18 tháng 5 năm 2018
 
 
                        BIÊN BẢN 
HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 4/2018
 
Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18  tháng 5 năm 2018, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp  tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 4 năm 2018.
Địa điểm: Phòng CNTT-TH
Thành phần tham dự: Viên chức phòng  
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                                 Chức vụ: PGĐ, Trưởng phòng.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTTH  ngày 10/10/2016 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 4 năm 2018, kết quả như sau:
 
TT Họ và tên Số điểm
trong tháng
Đánh giá của Trưởng Phòng Ghi chú
1 Lâm Công Tuấn 95 A+  
2 Nguyễn Thái Dũng 95 A+  
3 Dương Nguyễn Xuân Hiếu 95 A+  
4 Nguyễn Thị Vân 95 A+  
5  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 95 A+  
7  Trương Công Minh   A  Lái xe an toàn                    CHỦ TỌA
 
                     (Đã ký)
 
                Lâm Công Tuấn
                     THƯ KÝ
 
                     (Đã ký)
 
               Nguyễn Thị Vân