Phòng CNTT-TH báo cáo đánh giá xếp hạng ABC tháng 5 năm 2018

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
         Phòng CNTT-TH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đông Hà, ngày 10 tháng 6 năm 2018
 
 
                                                  BIÊN BẢN 
                     HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 05/2018
 
Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10  tháng 6 năm 2018, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp  tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 5 năm 2018.
Địa điểm: Phòng CNTT-TH
Thành phần tham dự: Viên chức phòng  
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                     Chức vụ: PGĐ, Trưởng phòng.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTTH  ngày 10/10/2016 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 5 năm 2018, kết quả như sau:
 
TT Họ và tên
Số điểm
trong tháng
Đánh giá của Trưởng Phòng Ghi chú
1  Lâm Công Tuấn 90 A  
 Nguyễn Thái Dũng 90 A+  
3  Dương Nguyễn Xuân Hiếu 95 A  
4  Nguyễn Thị Vân 95 A+  
5  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 90 A  
7  Trương Công Minh   A  Lái xe an toàn  CHỦ TỌA
 
(Đã ký)
 
Lâm Công Tuấn
THƯ KÝ
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Vân
 

Tác giả bài viết: Phòng CNTT-TH