Phòng CNTT - Tổng hợp: Đánh giá xếp loại công việc tháng 02 năm 2017

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
 PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

BIÊN BẢN

Đánh giá công tác tháng 02 năm 2017

 
Thời gian: vào lúc 10h30’, ngày 01 tháng 03 năm 2017
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                 Chức vụ: PGĐ, Trưởng phòng
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                      Chức vụ: Phó trưởng phòng
I. Nội dung cuộc họp:
Đánh giá hoạt động tháng 02 năm 2017; bình bầu ABC cho các thành viên thuộc phòng
1. Ông Lâm Công Tuấn thông qua bản tiêu chí, đánh giá xếp loại
2. Lãnh đạo phòng  cùng đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp
 

TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá chung Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao
+ Theo dõi, quản lý TTTHDL tỉnh;
+ Phân giải tên miền
+ Theo dõi, Cấu hình kết nối Liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa UBND tỉnh với Chính phủ trên đường truyền chuyên dụng của các cơ quan Đảng,
+ Cài đặt máy chủ
+ Cài đặt phần mềm theo dõi chỉ đạo
+ Nâng cấp PM HSCV
+ Theo dõi, phối hợp triển khai họp trực tuyến
+ Tham gia thiết kế sơ đồ phòng làm việc trụ sở mới; triển khai mạng LAN tòa nhà mới
- Quản lý công tác chung của phòng CNTT-TH
- Dự thảo văn bản Trung tâm
- Đảm bảo thời gian làm việc
- Di chuyển Trung tâm THDL sang phòng mới
A A
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn; (Đăng ký người dùng Email; HSCV;… hỗ trợ Cán bộ CC,VC tỉnh sử dụng hệ thống PM HSCV; Email; hệ thống dành cho CB,CC,VC tỉnh…)
- Quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống theo dõi chỉ đạo
- Chuyển phòng làm việc mới
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Phụ trách Cổng Giao tiếp DVC trực tuyến tỉnh
- Chuyển phòng làm việc mới
- Thỉnh thoảng đi làm muộn
B B
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn.
+ Theo dõi hệ thống thông tin tại TTTHDL
+ Phân giải tên miền
+ Cài đặt máy chủ
+ Hỗ trợ người dùng sử dụng Email, HSCV
+ Phối hợp cài đặt mail dự phòng
+ Theo dõi, sao lưu dữ liệu hệ thống PM HSCV của tỉnh
+ Nâng cấp PM HSCV các đơn vị
+ Phối hợp VNPT triển khai họp trực tuyến
+ Hỗ trợ kỹ thuật
- Di chuyển Trung tâm THDL sang phòng mới
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
5 Nguyễn Thái Dũng - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
(Kế toán; thanh toán các khoản thu, chi)
- Chuyển phòng làm việc mới
A A
6 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao
+ Hỗ trợ người dùng
+ Triển khai dịch vụ
- Chuyển phòng làm việc mới
A A
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao
+ Lái xe an toàn
- Chuyển phòng làm việc mới
A A
 
Biên bản này được lãnh đạo phòng thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
                         Thư ký                                                      Chủ trì
       Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                              Lâm Công Tuấn
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.