Phòng CNTT-Tổng hợp đánh giá xếp loại ABC tháng 10 năm 2015

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
Số: 10/BB-TTTH

                                                BIÊN BẢN

                         Đánh giá công tác tháng 10 năm 2015

 
Thời gian: vào lúc 10h00’, ngày 30 tháng 10 năm 2015
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                 Chức vụ: Trưởng phòng
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Vân                                  Chức vụ: Phó phòng
I. Nội dung cuộc họp:
Đánh giá hoạt động tháng 10 năm 2015; bình bầu ABC cho các thành viên thuộc phòng
1. Ông Lâm Công Tuấn thông qua bản tiêu chí, đánh giá xếp loại
2. Lãnh đạo phòng  cùng đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp
TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá chung Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao
- Quản lý công tác chung của phòng CNTT-TH
A A
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn;
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Hoàn thành công việc chuyên môn.
- Theo dõi và quản trị hệ thống Thư điện tử tỉnh.
- Trong tháng có nghỉ phép 1 ngày
- Đi làm muộn
A B
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn.
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
5 Nguyễn Thái Dũng - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
6 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
 
 
Biên bản này được lãnh đạo phòng thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
                    Thư ký                                                            Chủ trì
 
       Nguyễn Thị Vân                                                      Lâm Công Tuấn
 
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.