Phòng QL Công báo - đánh giá xếp hạng tháng 01/2018

 

Phòng QL Công báo - đánh giá xếp loại ABC tháng 01/2018

 
 
* Đánh giá của Tập thể:
 
TT Họ và tên Số điểm Đánh giá của Tập thể Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền   B
2 Nguyễn Thị Thùy Dương   B
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn   B
4 Trịnh Minh Quyết   B
 

Lý do: Đi muộn