Phòng QL Công báo - đánh giá xếp hạng tháng 10/2017

Phòng QL Công báo - đánh giá xếp loại ABC tháng 10/2017

 
 
* Đánh giá của Tập thể:
 
TT Họ và tên Số điểm Đánh giá của Tập thể Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền   A
2 Nguyễn Thị Thùy Dương   A
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn   A
4 Trịnh Minh Quyết   A