Phòng QL Công báo - đánh giá xếp hạng tháng 5/2018

Phòng QL Công báo - đánh giá xếp loại ABC tháng 5/2018

 
 
* Đánh giá của Tập thể:
 


TT Họ và tên Số điểm Đánh giá của Tập thể Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền   B
2 Nguyễn Thị Thùy Dương   A
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn   A