Phòng QL Công báo - đánh giá xếp loại ABC tháng 10 năm 2016

                                                     

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG QL CÔNG BÁO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
     


                                                                     Đông Hà, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 
BIÊN BẢN 
HỌP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A, B, C THÁNG 10/2016
 
Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2016, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 10 năm 2016.
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: viên chức phòng Quản lý Công báo
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTTH  ngày 10/10/2016 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 10 năm 2016 như sau:
 
TT Họ và tên Nội dung đánh giá, kết quả Đánh giá của Trưởng Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền - Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Đảm bảo thời gian làm việc
A
2 Nguyễn Thị
Thùy Dương
- Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Đảm bảo thời gian làm việc
A
3 Nguyễn Thị
Thanh Nhàn
- Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Đảm bảo thời gian làm việc
A
Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày.


                CHỦ TỌA                                                                   THƯ KÝ                                                                                                                              

              Nguyễn Văn Hiền                                                  Nguyễn Thị Thùy Dương