Phòng QL Công báo - đánh giá xếp loại ABC tháng 9 năm 2016

BIÊN BẢN 
HỌP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A, B, C THÁNG 9/2016
 
Thời gian: vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 15 tháng 10 năm 2016, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 7 năm 2016
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: viên chức phòng Quản lý Công báo
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTTH  ngày 26/3/2015 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 7 năm 2016 như sau:
 
TT Họ và tên Nội dung đánh giá, kết quả Đánh giá của Trưởng Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền - Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
- Quản lý giờ giấc lỏng
B
2  
Nguyễn Thị Thùy Dương
- Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Còn đi muộn
B
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
- Còn đi muộn
B
 
Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày.CHỦ TỌA
 
 
 
Nguyễn Văn Hiền
THƯ KÝ
 
 
 
Nguyễn Thị Thanh Nhàn