Phòng Quản lý Công báo đánh giá thi đua tháng 02 năm 2017

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG QL CÔNG BÁO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
                                                                          Đông Hà, ngày 02 tháng 03 năm 2017

 
BIÊN BẢN 
HỌP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A, B, C THÁNG 02/2017
 
Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 02 tháng 02 năm 2017, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 02 năm 2017.
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: viên chức phòng Quản lý Công báo
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTTH  ngày 10/10/2016 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 02 năm 2017 như sau:
 
TT Họ và tên Nội dung đánh giá, kết quả Đánh giá của Trưởng Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền -        Công việc chuyên môn hoàn thành vượt tiếng độ (6 số Công báo)
-        Đảm bảo thời gian làm việc
A
2 Nguyễn Thị
Thùy Dương
- Công việc chuyên môn hoàn thành vượt tiến độ (6 số Công báo)
- Đảm bảo thời gian làm việc
A
3 Nguyễn Thị
Thanh Nhàn
- Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Đảm bảo thời gian làm việc
A
Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày.
                CHỦ TỌA                                                                   THƯ KÝ                                                                                                                              

              Nguyễn Văn Hiền                                                  Nguyễn Thị Thùy Dương