Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh - Đánh giá xếp loại công việc tháng 11 năm 2016

        TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG QL TRANG TTĐT TỈNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
 
BÌNH XÉT THI ĐUA THÁNG 11 NĂM 2016
          Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTTH, ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc TTTH tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định đánh giá xếp loại A,B,C hàng tháng;
          Căn cứ Kết quả công việc đã hoàn thành trong tháng;
          Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh đánh giá xếp loại tháng như sau:
 
stt Họ và tên Kết quả công việc đã thực hiện Tồn tại Đánh giá Xếp loại
1.       Nguyễn Thanh Bình ·   Trên Trang TTĐT tỉnh:
+ Cập nhật textlink
+ Cập nhật kết quả quan trắc nước biển ven bờ
+ Đăng thông báo giải thưởng Bùi Dục Tài
+ Thay đổi link của chuyên mục Tiềm năng và cơ hội đầu tư
+ Cập nhật giao diện SSO HSCV và link HSCV cho Ban TCD
+ Cập nhật thuộc tính nổi bật của chuyên mục TTNB
+ Cập nhật logo quảng cáo của VNT và Mobifone
+ Cập nhật lại giao diện của các logo: Công báo, Thủ tục hành chính, Đường dây nóng, Lấy ý kiến VB QPPL
+ Cập nhật mục DVC trực tuyến
·   Làm việc với công ty Tân Dân và anh Chính: Lập trình phương thức đăng nhập và thông báo lỗi đăng nhập trên Cổng
·   Làm việc với TTTH của VNPT về xác thực LDAP: Cung cấp các thông tin, dữ liệu, tham số và định hướng phương thức xác thực
·   Phối hợp với Phòng CNTTTH tiến hành cài đặt nâng cấp phiên bản XAMP: Cài đặt bản cập nhật website thông tin Việt Kiều cho Sở Ngoại vụ
·   Lập trình đọc và hiển thị xml theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, CT UBND tỉnh
·   Phối hợp thực hiện xây dựng Cổng TT XTĐT:
+ Xây dựng lại dự toán
+ Phối hợp hoàn thiện và ký kết Biên bản thỏa thuận
+ Làm việc với đơn vị tư vấn XD Cổng
+ Cung cấp các dữ liệu, thông tin phục vụ xây dựng Cổng
·   Dự thảo 2 công văn:
+ Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng VB QPPL trên Cổng
+ Liên kết đến trang DVC trên Cổng
·   Phối hợp với Mỹ Hạnh để lập lại dự toán chuyên mục ATGT tỉnh
·   Tham gia tập huấn tại Sở NN&PTNT
·   Giới thiệu lấy ý kiến về giao diện, chuyên mục website các xã thị trấn tại huyện Triệu Phong
Trang TTĐT tỉnh bị lỗi
stop service database PostgreSQL do out of memory.
Hoàn thành tốt các công việc được giao. B
2.       Phạm Thị Mỹ Hạnh ·   Bài: 6
·   Tin: 19
·   Ảnh: 27
·   Duyệt 49 tin KNTT
·   Biên tập và cập nhật 2 tin của CTV
·   Biên tập, chỉnh sửa lại thông tin Bộ máy tổ chức
·   Xúc tiến làm 4 chuyên trang quảng cáo
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. Có làm dịch vụ tăng nguồn thu. A+
3.       Lê Hữu Nam ·   Thiết kế website Xúc tiến đầu tư
·   Thiết kế các website UBMTTQVN các huyện, thị, thành phố, và chuyển giao quản trị
·   Thiết kế chuyên mục Thống kê công việc UBND tỉnh giao
·   Thiết kế website huyện Cam Lộ
·   Làm việc với huyện Triệu Phong về website các xã thị trấn
·   Thiết kế các banner trên cổng thông tin thử nghiệm và trang web Quảng Trị
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. A
4.       Trần Hồng Hà ·   Bài: 12
·   Tin: 20
·   Ảnh: 38
·   Biên tập và cập nhật 2 tin của CTV
·   Duyệt tin chuyên trang KNTT
·   Biên tập, chỉnh sửa lại thông tin Bộ máy tổ chức
  Hoàn thành xuất sắc các công việc được giao. A+
5.       Trần Vân Anh ·   Bài: 8
·   Tin: 15
·   Ảnh: 38
·   Viết và Cập nhật thông tin Chuyên mục “Tiếp nhận và xử lý kiến nghị doanh nghiệp”: 13 file văn bản
·   Triển khai hợp đồng và chuyển giao website cho UBMTTQ 09 huyện, thị xã, thành phố
·   Biên tập, chỉnh sửa lại thông tin Bộ máy tổ chức
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. Có làm dịch vụ tăng nguồn thu. A+
6.       Nguyễn Tiến Nhất ·   Bài: 10
·   Tin: 17
·   Ảnh: 45
·   Biên tập bản tin tổng hợp các hoạt động lãnh đạo UBND tỉnh hàng tuần: 4 bản tin
·   Thực hiện chuyên mục Điểm báo hàng ngày từ 30 đến 50 tin/ tuần
·   Biên tập, chỉnh sửa lại thông tin Bộ máy tổ chức
 
 
 
Hoàn thành tốt các công việc được giao. A
 
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Phòng QL Trang TTĐT tỉnh;
- Đăng website Trung tâm;
- Lưu.
  TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình