Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh - Đánh giá xếp loại công việc tháng 3 năm 2015

         TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG QL TRANG TTĐT TỈNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
 
BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
THÁNG 3 NĂM 2015
          Thời gian: 10h10 phút ngày 06 tháng 4 năm 2015
          Địa điểm: phòng họp 305 VP UBND tỉnh Quảng Trị.
          Thành phần: - Toàn thể nhân viên Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh gồm 6 đồng chí
                   Vắng mặt:    - 0
          Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Trưởng phòng
          Thư ký: Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hạnh
          Nội dung: Họp bình xét, đánh giá kết quả công việc và xếp loại thi đua tháng 3 năm 2015
          Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTTH, ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc TTTH tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định đánh giá xếp loại A,B,C hàng tháng;
          Căn cứ Kết quả công việc đã hoàn thành trong tháng;
 
Kết quả đánh giá xếp loại:
stt Họ và tên Kết quả Tồn tại Đánh giá Xếp loại
1.       Nguyễn Thanh Bình ·   Học Trung cấp LLCT-HC tại trường CT Lê Duẫn
·   Trên Trang TTĐT tỉnh:
+ Cập nhật các logo quảng cáo mới
+ Cập nhật textlink
+ Gỡ bỏ chuyên mục Quyết định quy chế dân chủ
·   Chuyển giao bản phân tích sơ bộ yêu cầu và chức năng trên phần mềm “Quản lý quá trình sản xuất chương trình” cho toàn thể nhân viên Trung tâm để mọi người tham khảo đăng ký nhận lập trình, Chuyển nội dung phân tích yêu cầu, chức năng của phần mềm “Quản lý quá trình sản xuất chương trình” của QTV cho Bộ phận kế toán để liên hệ báo giá.
·   Lập dự toán website Liên hiệp hội hữu nghị tỉnh Quảng Trị
·   Phân tích thiết kế yêu cầu phần mềm chuyên mục “Chuyên mục đường dây nóng – Tiếp nhận phản ánh kiến nghị của Người dân và Doanh nghiệp” trên Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
·   Lập trình cài đặt phần mềm bản tin điện tử huyện Đakrông, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, Báo giá chi tiết bản tin điện tử huyện Đakrông, gửi Phòng CNTT-TH
·   Tham gia đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của VP UBCQ tỉnh Savannakhet, hoàn thiện slide giới thiệu các hệ thống để phục vụ làm việc với đoàn công tác
·   Tham gia bổ sung các nội dung hoàn thiện đề án Tin học Sở Tài chính
·   Gỡ bỏ giao diện xuân trên website huyện Cam Lộ
·   Gỡ bỏ giao diện xuân trên website huyện Triệu Phong
·   Hỗ trợ chỉnh sửa lại giao diện, điều chỉnh kích thước hiển thị bản tin điện tử Sở Xây dựng
·   Tổng hợp các nội dung đề xuất của Phòng QL Trang TTĐT tỉnh phục vụ chuẩn bị nội dung làm việc của Trung tâm với LĐ VP, LĐ UBND tỉnh
·   Tham gia góp ý hoàn thiện Quy chế đánh giá xếp loại ABC hằng tháng của Trung tâm
·   Công đoàn phối hợp với Chuyên môn: Tổ chức chào mừng 8-3
·   Chi đoàn VP cùng với Chi đoàn LĐLĐ tỉnh thực hiện chương trình Bát cháo tình thương
·   Chi đoàn tổ chức dâng hương tại NTLSQG Đường 9, Trường Sơn và giao lưu với Chi đoàn VP UBND huyện Vĩnh Linh
·   Dự lễ tuyên dương BT chi đoàn xuất sắc cấp Đoàn khối năm 2015
·   Phục vụ Đại hội Chi bộ:
+ Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội
+ Tổ chức tập luyện và tham gia biểu diễn Văn nghệ
+ Chuẩn bị và trình bày Tham luận
+ Chuẩn bị Nghị quyết và Biên bản Đại hội
  Vừa tham gia học TC LLCT tại trường Lê Duẫn, vừa hoàn thành xuất sắc các công việc được giao, làm việc đạt hiệu quả cao, đảm bảo thời gian làm việc, tổ chức và tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể. A+
2.       Phạm Thị Mỹ Hạnh ·   Học Trung cấp LLCT-HC tại trường CT Lê Duẫn
·   Bài: 5
·   Tin: 12
·   Ảnh: 23
·   Duyệt tin KNTT: 32
·   Liên hệ 1 hợp đồng quảng cáo
·   Tham gia hoạt động dâng hương tại NTLSQG Đường 9, Trường Sơn và giao lưu với Chi đoàn VP UBND huyện Vĩnh Linh
·   Tham gia tập luyện và biểu diễn văn nghệ phục vụ Đại hội Chi bộ
Chậm báo cáo công tác tuần Vừa tham gia học TC LLCT tại trường Lê Duẫn, vừa hoàn thành các công việc được giao, có liên hệ ký kết hợp đồng quảng cáo tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho Trung tâm, có tham gia hoạt động đoàn thể. B
3.       Lê Hữu Nam ·   Thiết kế hoàn thành website Sở Công thương
·   Đặt textlink quảng cáo lên các website đã thiết kế
·   Tổng hợp rss các trang đã thiết kế
·   Hỗ trợ thiết kế banner quảng cáo, cập nhật video lên trang Du lịch Quảng Trị
·   Tham gia tập luyện và biểu diễn văn nghệ phục vụ Đại hội Chi bộ
Chậm báo cáo công tác tuần Hoàn thành các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc,  khối lượng công việc bình thường, không có các công việc nổi bật, có tham gia hoạt động đoàn thể. B
4.       Trần Hồng Hà ·   Bài: 15
·   Tin: 24
·   Ảnh: 45
·   Biên tập và cập nhật 2 tin, 2 ảnh của Cộng tác viên
·   Tham gia hoạt động dâng hương tại NTLSQG Đường 9, Trường Sơn và giao lưu với Chi đoàn VP UBND huyện Vĩnh Linh
·   Tham gia tập luyện và biểu diễn văn nghệ phục vụ Đại hội Chi bộ
  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm việc đạt hiệu quả cao, luôn đảm bảo thời gian theo yêu cầu, tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể A
5.       Trần Vân Anh ·   Học Trung cấp LLCT-HC tại trường CT Lê Duẫn
·   Bài: 6
·   Tin: 18
·   Ảnh: 26
·   Cùng với Chi đoàn thực hiện chương trình Bát cháo tình thương
·   Tham gia hoạt động dâng hương tại NTLSQG Đường 9, Trường Sơn và giao lưu với Chi đoàn VP UBND huyện Vĩnh Linh
·   Tham gia tập luyện và biểu diễn văn nghệ phục vụ Đại hội Chi bộ
Chậm báo cáo công tác tuần, Chậm báo cáo công tác tháng Vừa tham gia học TC LLCT tại trường Lê Duẫn, vừa hoàn thành các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc, tổ chức và tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể. B
6.       Nguyễn Tiến Nhất ·   Bài: 10
·   Tin: 19
·   Ảnh: 44
·   Biên tập và cập nhật 4 tin nổi bật hàng tuần của lãnh đạo UBND tỉnh
·   Cùng với Chi đoàn thực hiện chương trình Bát cháo tình thương
Chậm báo cáo công tác tuần, Chậm báo cáo công tác tháng Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian làm việc, có tham gia hoạt động đoàn thể. B
 
          Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h10 cùng ngày.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Phòng QL Trang TTĐT tỉnh;
- Lưu.
THƯ KÝ
 
 
 
 
Phạm Thị Mỹ Hạnh
CHỦ TRÌ
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình