Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh - Đánh giá xếp loại công việc tháng 5 năm 2015

         TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG QL TRANG TTĐT TỈNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
 
BÌNH XÉT THI ĐUA THÁNG 5 NĂM 2015
          Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTTH, ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc TTTH tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định đánh giá xếp loại A,B,C hàng tháng;
          Căn cứ Kết quả công việc đã hoàn thành trong tháng;
          Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh đánh giá xếp loại tháng như sau:
 
stt Họ và tên Kết quả Tồn tại Đánh giá Xếp loại
1.       Nguyễn Thanh Bình ·   Trên Trang TTĐT tỉnh: Cập nhật textlink
·   Lập trình, cài đặt chuyên mục “Đường dây nóng - Tiếp nhận phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp”, cài đặt trang thử nghiệm trên server dự phòng, chuẩn bị slide giới thiệu phục vụ làm việc với LĐ UBND tỉnh, LĐ Văn phòng UBND tỉnh về chuyên mục “Đường dây nóng - Tiếp nhận phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp”
·   Phối hợp với Nam để thực hiện video 12 quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Tin học tỉnh
·   Phân quyền cho tài khoản của Dương quản trị nội dung TTHC Cấp Sở, cấp Huyện, cấp Xã
·   Tham gia góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư phần mềm ứng dụng một cửa điện tử và CSDL phát triển KTXH tỉnh Quảng Trị, hạng mục Xây dựng cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tỉnh Quảng Trị, dự thảo công văn trả lời
·   Bổ sung nội dung chuyên mục và Lập dự toán của Chuyên mục phục vụ Diễn đàn kinh tế Quảng Trị - Kết nối hành lang kinh tế Đông Tây
·   Xây dựng kế hoạch và Dự thảo công văn yêu cầu phối hợp thực hiện Thiết kế và xây dựng website cho 22 xã thị trấn của Huyện Hướng Hóa
·   Tham gia góp ý thiết kế các phòng làm việc của Trung tâm
·   Hỗ trợ kỹ thuật cài đặt phần mềm Tra cứu TĐKT từ Ban TĐKT tỉnh sang CCLT và phần mềm tra cứu HSVB lưu trữ từ CCLT sang Ban TĐLT
·   Phối hợp với bộ phận kỹ thuật của Đài PTTH tỉnh tìm hiểu stream server phục vụ xem QTV online trên các thiết bị cầm tay
·   Tham gia đoàn công tác tại VDC3 Đà Nẵng để kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng hệ thống server.
  Hoàn thành các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc, làm việc hiệu quả. A+
2.       Phạm Thị Mỹ Hạnh ·   Bài: 6
·   Tin: 20
·   Ảnh: 30
·   Biên tập 5 tin CTV
·   Duyệt tin KNTT: 36
·   Liên hệ 1 hợp đồng quảng cáo
·   Biên tập sách 70 năm Văn phòng
  Hoàn thành các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc, có liên hệ ký kết hợp đồng quảng cáo tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho Trung tâm A+
3.       Lê Hữu Nam ·   Chỉnh sửa hoàn thiện website sở Công thương
·   Chụp và chỉnh sửa ảnh nghĩa trang Quốc gia Đường 9.
·   Thiết kế website các xã thị trấn huyện Hướng Hóa (đã thiết kế demo website thị trấn Lao Bảo)
·   Backup dữ liệu tháng 5 cho 3 máy chủ chạy Nukeviet (2 máy chủ TTTHDL tỉnh, 1 máy ở VDC Đà Nẵng)
·   Hỗ trợ đăng bản tin Du lịch, banner lên website Du lịch
·   Đăng textlink lên các website đã thiết kế
·   Cập nhật thiết kế banner tuyển dụng của Ban tổ chức Tỉnh ủy
  Hoàn thành các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc. A
4.       Trần Hồng Hà ·   Bài: 7
·   Tin: 20
·   Ảnh: 29
·   Biên tập và cập nhật 3 tin, 2 ảnh của Cộng tác viên
  Hoàn thành các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc. A
5.       Trần Vân Anh ·   Bài: 3
·   Tin: 19
·   Ảnh: 23
·   Biên tập 1 tin CTV
Lỗi viết hoa trong tin Họp BCĐ 09 của tỉnh Hoàn thành các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc, có liên hệ ký kết hợp đồng quảng cáo tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho Trung tâm A
6.       Nguyễn Tiến Nhất ·   Bài: 8
·   Tin: 12
·   Ảnh: 29
·   Biên tập 4 bản tin tổng hợp các hoạt động lãnh đạo UBND tỉnh hàng tuần
·   Tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên Văn phòng tổ chức
·   Tham dự lớp học Quản lý Nhà nước
  Vừa tham gia học QLNN tại trường CT Lê Duẫn, vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian làm việc, có tham gia hoạt động đoàn thể. A
 
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Phòng QL Trang TTĐT tỉnh;
- Đăng website Trung tâm;
- Lưu.
  TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình