Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh - Đánh giá xếp loại công việc tháng 9 năm 2016

        TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG QL TRANG TTĐT TỈNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
 
BÌNH XÉT THI ĐUA THÁNG 9 NĂM 2016
          Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTTH, ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc TTTH tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định đánh giá xếp loại A,B,C hàng tháng;
          Căn cứ Kết quả công việc đã hoàn thành trong tháng;
          Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh đánh giá xếp loại tháng như sau:
 
stt Họ và tên Kết quả công việc đã thực hiện Tồn tại Đánh giá Xếp loại
1.       Nguyễn Thanh Bình ·   Trên Trang TTĐT tỉnh:
 + Cập nhật textlink
 + Kết quả quan trắc nước biển ven bờ
 + Cập nhật thuộc tính nổi bật của chuyên mục TTNB
 + Cập nhật logo Lấy ý kiến dự thảo VB QPPL
 + Lập trình đọc xml HSCV và giao diện hiển thị cho OU UBMTTQ VN tỉnh QT
·    Dự thảo công văn gửi các cơ quan TW đóng trên địa bàn về cung cấp liên kết dịch vụ công mức độ cao
·    Tham gia tập huấn tại huyện Gio Linh và Viết tin bài về tập huấn tại huyện Gio Linh
·    Trao đổi với anh An đại diện Viện Meekoong về xây dựng Cổng thông tin xúc tiến đầu tư
·    Trao đổi, hướng dẫn cho kỹ thuật của VNPT kết nối xác thực LDAP
·    Làm việc online với công ty Tân Dân về phần mềm KTXH
·    Phối hợp với Cổng TTĐT Chính phủ để cập nhật link tiến độ giải quyết hồ sơ của tỉnh Quảng Trị lên Cổng Chính phủ
·    Hỗ trợ kỹ thuật cho website huyện Triệu Phong
·    Trao đổi nâng cấp website huyện Cam Lộ
·   Tiếp nhận nội dung SSO HSCV cho các tài khoản của các đơn vị trực thuộc có cùng OU
Trang TTĐT tỉnh hoạt động không ổn định, truy cập chậm. Hoàn thành tốt các công việc được giao. B
2.       Phạm Thị Mỹ Hạnh ·   Bài: 6
·   Tin: 12
·   Ảnh: 19
·   Duyệt 28 tin KNTT
·   Biên tập và cập nhật 1 tin của CTV
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. A
3.       Lê Hữu Nam ·   Thiết kế website Thống kê thời gian xử lý văn bản của các đơn vị trong tỉnh
·   Thiết kế website Ban QL các khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị
·   Thiết kế các logo trên trang web Quảng Trị
·   Thiết kế chuyển giao website Bộ chỉ huy Quân sự
·   Phối hợp thiết kế block biểu đồ thời gian xử lý văn bản của các đơn vị, biểu đồ so sánh tổng hợp giữa các đơn vị
·   Thiết kế website Phòng GD ĐT Hải Lăng
·   Thiết kế chuyên mục website Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản QPPL
·   Thiết kế website xã thị trấn huyện Triệu Phong
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. A
4.       Trần Hồng Hà ·   Bài: 9
·   Tin: 22
·   Ảnh: 36
·   Thực hiện duyệt tin chuyên trang Khắp nơi trong tỉnh hàng ngày: 50 tin
·   Tham gia học Nghị quyết
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. A
5.       Trần Vân Anh ·   Bài: 5
·   Tin: 11
·   Ảnh: 18
·   Viết và Cập nhật thông tin Chuyên mục “Tiếp nhận và xử lý kiến nghị doanh nghiệp”: 24 file văn bản
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. A
6.       Nguyễn Tiến Nhất ·   Bài, Tin: 22
·   Ảnh: 30
·   Biên tập bản tin tổng hợp các hoạt động lãnh đạo UBND tỉnh hàng tuần
·   Thực hiện chuyên mục Điểm báo hàng ngày với gần 200 tin
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. A
 
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Phòng QL Trang TTĐT tỉnh;
- Đăng website Trung tâm;
- Lưu.
  TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình