Tình hình nghỉ phép năm 2015

TỔNG SỐ NGÀY NGHỈ NĂM 2015
CB, VC TRUNG TÂM TINH HỌC TỈNH
 
Từ tháng 01/2015 đến 18/12/2015
 
Số
TT
HO TÊN CỘNG NGÀY NGHỈ GHI CHÚ
1 Lê Châu Long 1,5  
2 Lâm Công Tuấn 3,5  
3 Nguyễn Văn Hiền 7,5  
4 Nguyễn Thanh Bình 19  
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 5,5  
6 Nguyễn Thái Dũng 15,5  
7 Nguyễn Thị Thùy Dương 17  
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 16  
9 Nguyễn Thị Vân 12  
10 Lê hữu Nam 12  
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh 08  
12 Trần Hồng Hà 6,5  
13 Trần Vân Anh 02  
14 Dương Ng Xuân Hiếu 04  
15 Nguyễn Tiến Nhất 02  
16 Trịnh Minh Quyết 15  
17 Trương Công Minh 01  
 
THÁNG 01 NĂM 2015
 
 
TT HỌ TÊN THÁNG 01
TUẦN 05   TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03   TUẦN 04 Cộng
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày
    1 2   5 6 7 8 9   12 13 14 15 16   19 20 21 22 23   26 27 28 29 30
    T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công tuấn             01                                       01
3 Nguyễn Văn Hiền                                                      
4 Nguyễn Thanh Bình                                                 01 01 02
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn           01                                         01
6 Nguyễn thái Dũng                                                      
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                   01                                 01
8 Nguyễn Thị tuyết Hạnh                                                      
9 Nguyễn Thị Vân                         01                     01     02
10 Lê hữu Nam                                                      
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                      
12 Trần Hồng Hà                                                      
13 Trần Vân Anh                                                      
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                      
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                      
16 Trịnh Minh Quyết                                                      
17 Trương Công Minh                                                      
 
 
 
THÁNG 02 NĂM 2015
 
TT HỌ TÊN THÁNG 03
TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03   TUẦN 04   Cộng
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày    
2 3 4 5 6   9 10 11 12 13   16 17 18 19 20   23 24 25 26 27    
    T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6    
1 Lê Châu Long                                                  
2 Lâm Công tuấn                                                  
3 Nguyễn Văn Hiền                                                  
4 Nguyễn Thanh Bình                                                  
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                             01   01
6 Nguyễn thái Dũng                                     01 01 01 01 01   05
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                                                  
8 Nguyễn Thị tuyết Hạnh 1/2 01                                             1.5
9 Nguyễn Thị Vân                                                  
10 Lê hữu Nam                                                  
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                  
12 Trần Hồng Hà                                                  
13 Trần Vân Anh                                                  
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                  
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                  
16 Trịnh Minh Quyết                                                  
17 Trương Công Minh                                                  
 
 
 

THÁNG 3 NĂM 2015
 
TT HỌ TÊN THÁNG 03 Cộng
TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03   TUẦN 04    
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày    
2 3 4 5 6   9 10 11 12 13   16 17 18 19 20   23 24 25 26 27   30 31  
    T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3  
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công tuấn    01                                                 01
3 Nguyễn Văn Hiền     1/2  1/2                                              01
4 Nguyễn Thanh Bình                                                      
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                01 01                                    02
6 Nguyễn thái Dũng  01 01 01 01  01                                           05
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                                                  01   01
8 Nguyễn Thị tuyết Hạnh              01  01 01                                    03
9 Nguyễn Thị Vân         1/2                                            1/2
10 Lê hữu Nam                                                      
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                      
12 Trần Hồng Hà                                                  01   01
13 Trần Vân Anh                                                      
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                     01                01
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                      
16 Trịnh Minh Quyết                1/2                            1/2         01
17 Trương Công Minh                                                      
 
 
 

THÁNG 4 NĂM 2015
TT HỌ TÊN THÁNG 4
TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03   TUẦN 04   TUẦN 05 Cộng
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày
01 02 03   06 07 08 09 10   13 14 15 16 17   20 21 22 23 24   27 28 29 30  
    T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5  
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công tuấn                                                      
3 Nguyễn Văn Hiền                                             01       01
4 Nguyễn Thanh Bình         1/2                                           1/2
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                           1/2                         1/2
6 Nguyễn thái Dũng                         1/2                           1/2
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                     01           01 01 01 01 1/2           5.5
8 Nguyễn Thị tuyết Hạnh                                                      
9 Nguyễn Thị Vân   01                                                 01
10 Lê hữu Nam                                                      
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                      
12 Trần Hồng Hà             01                                       01
13 Trần Vân Anh                                                      
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                      
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                      
16 Trịnh Minh Quyết                                 01 01                 02
17 Trương Công Minh                                                      
 
 
 
 
THÁNG 5 NĂM 2015
 
TT HỌ TÊN     TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03   TUẦN 04 Cộng
    Ngày   Ngày   Ngày   Ngày
    04 05 06 07 08   11 12 13 14 15   18 19 20 21 22   25 26 27 28 29  
    T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6  
1 Lê Châu Long                                                    
2 Lâm Công tuấn                                                    
3 Nguyễn Văn Hiền                                                    
4 Nguyễn Thanh Bình                                                    
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                    
6 Nguyễn thái Dũng                                     1/2             1/2
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                                   1/2     01 01 01     3.5
8 Nguyễn Thị tuyết Hạnh                                                    
9 Nguyễn Thị Vân                         1/2   01 1/2                   02
10 Lê hữu Nam                                                    
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                    
12 Trần Hồng Hà                                                    
13 Trần Vân Anh                                                    
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                    
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                    
16 Trịnh Minh Quyết                                                    
17 Trương Công Minh                                                    
 
 
 
 
THÁNG 6 NĂM 2015
 
TT HỌ TÊN TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03   TUẦN 04   TUẦN 05 Cộng
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày
01 02 03 04 05   08 09 10 11 12   15 16 17 18 19   22 23 24 25 26   29 30  
T2 T3 T4 T5 T6   - T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T2  
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công tuấn         1/2                                           1/2
3 Nguyễn Văn Hiền                                     1/2               1/2
4 Nguyễn Thanh Bình                                                 1/2 01 1.5
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                      
6 Nguyễn thái Dũng   01                                 1/2               1/5
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                 1/2 1/2                   1/2             1,5
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 1/2   01 01 01                                           3.5
9 Nguyễn Thị Vân                   01                                 01
10 Lê hữu Nam       01 01                                           02
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                      
12 Trần Hồng Hà                               1/2 01   01 01             3.5
13 Trần Vân Anh                                                      
14 Dương Ng Xuân Hiếu                     1/2                               1/2
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                      
16 Trịnh Minh Quyết                 01 01 01                               03
17 Trương Công Minh                                                      
 
 
  
 
THÁNG 7 NĂM 2015
 
TT HỌ TÊN TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03   TUẦN 04   TUẦN 05 Cộng
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày
29/6 30/6 01/7 02 03   06 07 08 09 10   13 14 15 16 17   20 21 22 23 24   27 28 29 31
T2 T2 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T5 T6    
1 Lê Châu Long         ct ct                 01 1/2       ct ct ct ct           2.5
2 Lâm Công tuấn           ct ct ct ct ct ct                                    
3 Nguyễn Văn Hiền                                                          
4 Nguyễn Thanh Bình     01 01 01   1/2                         01 01 01 01   01 01 01   10.5
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                          
6 Nguyễn thái Dũng                                     01           1/2 ko co ly do       1.5
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                             01                            
8 Nguyễn Thị tuyết Hạnh                         hoc hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc            
9 Nguyễn Thị Vân               1/2         01 01                             2.5
10 Lê hữu Nam                                                          
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                               01 01                       02
12 Trần Hồng Hà                                                     01   01
13 Trần Vân Anh                                                          
14 Dương Ng Xuân Hiếu                         hoc hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc            
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                          
16 Trịnh Minh Quyết                                 01               01       02
17 Trương Công Minh                                                          
 
 
 
 
THÁNG 8 NĂM 2015
 
TT HỌ TÊN TUẦN 01   TUẦN 01   TUẦN 03   TUẦN 03     Cộng
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày    
03 04 05 06 07   10 11 12 13 14   17 18 19 20 21   24 25 26 27 28   31
T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2
1 Lê Châu Long ct ct                                     ct ct        
2 Lâm Công tuấn       ct ct                                          
3 Nguyễn Văn Hiền     chiều vn                                       VL      
4 Nguyễn Thanh Bình tb 01 Tb dự ĐH dự ĐH     tb                           ct ct       01
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                    
6 Nguyễn thái Dũng tb   tb   tb   tb                                      
7 Nguyễn Thị Thùy Dương vn vn vn                                   01 01 01     03
8 Nguyễn Thị tuyết Hạnh   hoc hoc hoc hoc   lv hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc   hoc  
9 Nguyễn Thị Vân 1/2   chiều vn                                   1/2         01
10 Lê hữu Nam                                                    
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh 01/ô 01/ô 01/ô 01/ô                                 ct ct       04
12 Trần Hồng Hà                                                    
13 Trần Vân Anh     1/2 ô chiều vn                                   ct ct 01     1.5
14 Dương Ng Xuân Hiếu   hoc hoc hoc hoc   01 hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc   01 hoc hoc hoc hoc   hoc 02
15 Nguyễn Tiến Nhất             01np 01np                                   02
16 Trịnh Minh Quyết                                           01 01   01 03
17 Trương Công Minh                                                 01 01
 
 

THÁNG 9 NĂM 2015
 
TT HỌ TÊN TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03   TUẦN 04   TUẦN 05 Cộng
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày
T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4
01 02 03 04   07 08 09 10 11   14 15 16 17 18   21 22 23 24 25   28 29 30
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công tuấn                   ct                                  
3 Nguyễn Văn Hiền                           01                         01
4 Nguyễn Thanh Bình                           01 01                       02
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                      
6 Nguyễn thái Dũng tk               1/2                   hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc 1/2
7 Nguyễn Thị Thùy Dương 01                                 th th th   1/2         1.5
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh hoc   hoc hoc   01       hoc   hoc   hoc hoc hoc   th th th             01
9 Nguyễn Thị Vân                             01                       01
10 Lê hữu Nam           01       ct                                 01
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                      
12 Trần Hồng Hà                                                      
13 Trần Vân Anh           LTin                         hoc hoc hoc     hoc hoc hoc  
14 Dương Ng Xuân Hiếu hoc   hoc hoc           hoc   hoc   hoc hoc hoc                      
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                      
16 Trịnh Minh Quyết 01   01 01   01                                         04
17 Trương Công Minh                                                      
 
 

THÁNG 10 NĂM 2015
 
 
TT HỌ TÊN TUẦN 05   TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03   TUẦN 04 Cộng
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày
T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6
01 02   05 06 07 08 09   12 13        14 15 16         19 20 21 22 23   26 27 28 29 30
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công tuấn   7p                                                  
3 Nguyễn Văn Hiền   10p   01 01 01                                         03
4 Nguyễn Thanh Bình   15p                                                  
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                      
6 Nguyễn thái Dũng hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc  
7 Nguyễn Thị Thùy Dương               30p                                      
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                   40p           01                     01
9 Nguyễn Thị Vân                                                      
10 Lê hữu Nam   10p         10p                 01                     01
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh               35p         01 01                         02
12 Trần Hồng Hà               40p                                      
13 Trần Vân Anh hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc   hoc hoc hoc hoc hoc  
14 Dương Ng Xuân Hiếu   8p                                                  
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                      
16 Trịnh Minh Quyết   13p                                                  
17 Trương Công Minh                                                      
 
 
 
 
THÁNG 11 NĂM 2015
 
 
TT HỌ TÊN TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03   TUẦN 04   TUẦN 05 Cộng
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày
T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2
02 03 04 05 06   09 10 11 12 13   16 17 18 19 20   23 24 25 26 27   30
1 Lê Châu Long                                                    
2 Lâm Công Tuấn                               01                   01
3 Nguyễn Văn Hiền             01 01                                   02
4 Nguyễn Thanh Bình                                           01       01
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                             01     01
6 Nguyễn Thái Dũng                 01                       01         02
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                                                    
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                             01 01 01   01 01 01         06
9 Nguyễn Thị Vân                                       01           01
10 Lê hữu Nam                             01 01 1/2                 2,5
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                               ct ct   ct ct ct ct ct      
12 Trần Hồng Hà                                                    
13 Trần Vân Anh                                                    
14 Dương Ng Xuân Hiếu                             1/2                     0,5
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                    
16 Trịnh Minh Quyết                                                    
17 Trương Công Minh                                                    
 
 
 
THÁNG 12 NĂM 2015
 
TT HO TÊN TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03   TUẦN 03   TUẦN 05 Cộng
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày
T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5 T6   T2 T3 T4 T5
01 02 03 04   07 08 09 10 11   14 15 16 17 18   21 22 23 24 25   28 29 30 31
1 Lê Châu Long                                                        
2 Lâm Công Tuấn                                                        
3 Nguyễn Văn Hiền                                                        
4 Nguyễn Thanh Bình   1/2                                                   0,5
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                        
6 Nguyễn thái Dũng                                                        
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                                                        
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh           NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS  
9 Nguyễn Thị Vân                                                        
10 Lê hữu Nam             01 01 01 01   01 1/2                             5,5
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                        
12 Trần Hồng Hà                                                        
13 Trần Vân Anh                               1/2                       0,5
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                        
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                        
16 Trịnh Minh Quyết                                                        
17 Trương Công Minh