Trang nhất » Tài liệu HDSD

Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT phục vụ công tác


1. Giới thiệu hệ thống thông tin dành cho cán bộ công chức  Xem nội dung tại đây
2. Khai thác thông tin trên Trang TTĐT tỉnh; Hệ thống thông tin dành cho CC,VC tỉnh   Xem nội dung tại đây
3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh 

+ Video hướng dẫn cài đặt cấu hình mail công vụ Quảng Trị trên điện thoại
+ Video hướng dẫn cài đặt cấu hình mail công vụ Quảng Trị trên máy tính
Xem nội dung tại đây
4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống nhắn tin qua mạng (hệ thống QT-CHAT) Xem nội dung tại đây
5. Hệ thống Công báo tỉnh Quảng Trị  Xem nội dung tại đây
6. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, CT.UBND tỉnh giao Xem nội dung tại đây
7.Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLVB&HSCV Xem nội dung tại đây
8. Giới thiệu hệ thống Một cửa điện tử  Xem nội dung tại đây
File 1; File 2
9. Tài liệu quản trị phần mềm 1 cửa điện tử  Xem nội dung tại đây
10. Hệ thống QT_Drive Xem nội dung tại đây
11. Giới thiệu hệ thống Dịch vụ công Xem nội dung tại đây
12. Hệ thống Thông tin Kinh tế xã hội Xem nội dung tại đây
CÔNG VĂN TRIỆU TẬP VÀ VĂN BẢN LIÊN QUAN KHÁC  
Biên bản ký xác nhận tập huấn ứng dụng CNTT năm 2018 BB
Công văn triệu tập - Danh sách học viên CV126 

KH bổ sung - DSHV
Phân công phụ trách lớp tập huấn TB