Trang nhất » HĐ công chức » Tình hình nghỉ phép

Tình hình nghỉ phép năm 2016

Thứ sáu - 03/02/2017 16:38
TỔNG SỐ NGÀY NGHỈ NĂM 2016
CB, VC TRUNG TÂM TINH HỌC TỈNH
Số
TT
Họ và tên Các ngày nghỉ từ tháng 01 đên tháng 12 năm 2016 Tổng cộng cả năm Ghi chú
    T 1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12    
1 Lê Châu Long                            
2 Lâm Công Tuấn     0,5   01     01 0,5   03   06  
3 Nguyễn Văn Hiền 0,5   01 02       0,5 01   01 05 11  
4 Nguyễn Thanh Bình     2,5   0,5       04   01 4,5 12,5  
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn     01 7,5 0,5   01       02   12  
6 Nguyễn Thái Dũng 01   0,5 01 1,5   0,5 02 1,5       7,5  
7 Nguyễn Thị Thùy Dương     01 02     0,5 02 01   1,5   08  
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh NS NS NS NS NS NS   4,5 04 0,5     09  
9 Nguyễn Thị Vân 02       02 05         1,5 0,5 11  
10 Lê hữu Nam 10,5   1,5     01             13,5  
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh       05 02     05 6,5 4,5     21  
12 Trần Hồng Hà     01 01   01             03  
13 Trần Vân Anh     0,5 01       01 02     02 5,6  
14 Dương Ng Xuân Hiếu           01             01  
15 Nguyễn Tiến Nhất         0,5   0,5           01  
16 Trịnh Minh Quyết     01   01   0,5   05       7,5  
17 Trương Công Minh                            

THÁNG 01 NĂM 2016
 
TT HỌ TÊN     TUẦN 01   TUẦN 02   TUẦN 03 TUẦN 04   Cộng
    Ngày   Ngày   Ngày Ngày  
1   4 5 6 7 8   11 12 13 14 15   18 19 20 21 22   25 26 27 28 29  
T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công Tuấn                                                      
3 Nguyễn Văn Hiền                                                 0.5   0.5
4 Nguyễn Thanh Bình                                                      
5 Nguyễn
Thị Thanh Nhàn
                                                     
6 Nguyễn Thái Dũng                                                      
7 Nguyễn Thị Thùy Dương            

 
                                       
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh ns   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS    
9 Nguyễn Thị Vân                                                      
10 Lê Hữu Nam         01 01 01   01 01 01 01 01   01 01 0,5                   10.5
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                      
12 Trần Hồng Hà                                                      
13 Trần Vân Anh                                                      
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                      
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                      
16 Trịnh Minh Quyết                                                      
17 Trương Công Minh                                                      
  
THÁNG 02 NĂM 2016
 
TT HỌ TÊN TUẦN 05   TUẦN 06   TUẦN 07   TUẦN 08       Cộng
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày      
1 2 3 4 5   8 9 10 11 12   15 16 17 18 19   22 23 24 25 26   29  
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2  
1 Lê Châu Long           NT NT NT NT NT NT NT                              
2 Lâm Công Tuấn           NT NT NT NT NT NT NT                              
3 Nguyễn Văn Hiền           NT NT NT NT NT NT NT                              
4 Nguyễn Thanh Bình           NT NT NT NT NT NT NT                              
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn           NT NT NT NT NT NT NT                              
6 Nguyễn Thái Dũng           NT NT NT NT NT NT NT             01                
7 Nguyễn Thị Thùy Dương           NT NT NT NT NT NT NT                              
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh NS NS NS NS NS NT NT NT NT NT NT NT NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS    
9 Nguyễn Thị Vân 01 01       NT NT NT NT NT NT NT                              
10 Lê Hữu Nam           NT NT NT NT NT NT NT                              
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh           NT NT NT NT NT NT NT                              
12 Trần Hồng Hà           NT NT NT NT NT NT NT                              
13 Trần Vân Anh           NT NT NT NT NT NT NT                              
14 Dương Ng Xuân Hiếu           NT NT NT NT NT NT NT                              
15 Nguyễn Tiến Nhất           NT NT NT NT NT NT NT                              
16 Trịnh Minh Quyết           NT NT NT NT NT NT NT                              
17 Trương Công Minh           NT NT NT NT NT NT NT                              
 

THÁNG 3 NĂM 2016
 
TT HỌ TÊN TUẦN 09   TUẦN10   TUẦN 11   TUẦN 12   TUẦN 13  
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày  
1 2 3 4   7 8 9 10 11   14 15 16 17 18   21 22 23 24 25   28 29 30 31  
T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5  
1 Lê Châu Long             ct ct ct ct ct                                  
2 Lâm Công Tuấn       0.5                                                
3 Nguyễn Văn Hiền                       01                                
4 Nguyễn Thanh Bình             01 01                       0.5                
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                   0.5     0.5              
6 Nguyễn Thái Dũng                                                     0.5  
7 Nguyễn Thị Thùy Dương               01                                        
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS  
9 Nguyễn Thị Vân                                                        
10 Lê Hữu Nam                                   01   0.5                
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                        
12 Trần Hồng Hà                                               01        
13 Trần Vân Anh                                               0.5        
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                        
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                        
16 Trịnh Minh Quyết                                   01                    
17 Trương Công Minh                                                        

THÁNG 4 NĂM 2016
 
TT HỌ TÊN TUẦN 13 TUẦN 14   TUẦN 15   TUẦN 16   TUẦN 17    
Ngày Ngày   Ngày   Ngày   Ngày    
1   4 5 6 7 8   11 12 13 14 15   18 19 20 21 22   25 26 27 28 29    
T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
 
1 Lê Châu Long                           H ngị H ngị                        
2 Lâm Công Tuấn                           nt nt                        
3 Nguyễn Văn Hiền                     01 01   nt nt                        
4 Nguyễn Thanh Bình                           nt nt                        
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0.5   01 01 01 01 01   01 01       nt nt                        
6 Nguyễn Thái Dũng     01                     nt nt                        
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                           nt nt           01 01          
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS    
9 Nguyễn Thị Vân                           nt nt                        
10 Lê Hữu Nam                           nt nt                        
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                   0.5       nt nt                       05
12 Trần Hồng Hà                         01 nt nt                        
13 Trần Vân Anh                           nt nt           01            
14 Dương Ng Xuân Hiếu                           nt nt                        
15 Nguyễn Tiến Nhất                           nt nt                        
16 Trịnh Minh Quyết                           nt nt                        
17 Trương Công Minh                           nt nt                        
 
 
THÁNG 5 NĂM 2016
 
TT HỌ TÊN TUẦN 18   TUẦN 19   TUẦN 20   TUẦN 21   TUẦN 22  
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày  
2 3 4 5 6   9 10 11 12 13   16 17 18 19 20   23 24 25 26 27   30 31  
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3  
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công Tuấn                                       01              
3 Nguyễn Văn Hiền                                                      
4 Nguyễn Thanh Bình                             1/2                        
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                       1/2              
6 Nguyễn Thái Dũng       1/2             01                                
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                                                      
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS NS NS NS   NS NS  
9 Nguyễn Thị Vân             1/2                                   1/2 01  
10 Lê Hữu Nam                                                      
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                       01 01           02
12 Trần Hồng Hà                                                      
13 Trần Vân Anh                                                      
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                      
15 Nguyễn Tiến Nhất                                             1/2        
16 Trịnh Minh Quyết               01                                      
17 Trương Công Minh                                                      
 
 
THÁNG 6 NĂM 2016
 
TT HỌ TÊN TUẦN 22   TUẦN 23   TUẦN 24   TUẦN 25   TUẦN 26  
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày  
1 2 3   6 7 8 9 10   13 14 15 16 17   20 21 22 23 24   27 28 29 30  
T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5  
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công Tuấn                                                      
3 Nguyễn Văn Hiền                     QS QS QS QS QS   QS QS QS QS QS QS QS QS QS    
4 Nguyễn Thanh Bình                                                      
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                      
6 Nguyễn Thái Dũng                                                      
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                                                      
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh NS NS NS   NS Hết nss nss nss   nss nss                              
9 Nguyễn Thị Vân 01 01 01   01     01                                      
10 Lê Hữu Nam 01                                                    
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                      
12 Trần Hồng Hà                 01                                    
13 Trần Vân Anh                                                      
14 Dương Ng Xuân Hiếu 01                                                    
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                      
16 Trịnh Minh Quyết                                                      
17 Trương Công Minh                                                      
 
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh: Nghỉ  7 ngày sau khi nghỉ sinh 06 tháng

THÁNG 7 NĂM 2016
 
TT HỌ TÊN TUẦN 27 TUẦN 28   TUẦN 29   TUẦN 30   TUẦN 31    
Ngày Ngày   Ngày   Ngày   Ngày    
1   4 5 6 7 8   11 12 13 14 15   18 19 20 21 22   25 26 27 28 29    
T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
 
1 Lê Châu Long     ct ct ct ct ct   ct                                    
2 Lâm Công Tuấn                                                      
3 Nguyễn Văn Hiền                                                      
4 Nguyễn Thanh Bình                                                      
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn     01                                                
6 Nguyễn Thái Dũng         0,5                                            
7 Nguyễn Thị Thùy Dương     0.5                                                
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                                                      
9 Nguyễn Thị Vân                                                      
10 Lê Hữu Nam                                                      
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                      
12 Trần Hồng Hà                                                      
13 Trần Vân Anh     ct ct ct ct ct   ct                                    
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                      
15 Nguyễn Tiến Nhất                         0,5                            
16 Trịnh Minh Quyết                                                 0,5    
17 Trương Công Minh                                                      
 
 
THÁNG 8 NĂM 2016
 
TT HỌ TÊN TUẦN 32   TUẦN 33   TUẦN 34   TUẦN 35   TUẦN 36  
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày  
1 2 3 4 5   8 9 10 11 12   15 16 17 18 19   22 23 24 25 26   29 30 31  
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4  
1 Lê Châu Long                                                 ct ct    
2 Lâm Công Tuấn                                             01          
3 Nguyễn Văn Hiền 0,5                                                      
4 Nguyễn Thanh Bình                                                        
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                        
6 Nguyễn Thái Dũng                                                 01 01    
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                     01           01                      
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh     01 1/2 1/2                                       01 01 0.5 4.5
9 Nguyễn Thị Vân                                                        
10 Lê Hữu Nam                                                        
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh 01 01 01 01 01                                           01h 05
Vắng 01 giờ Ko có
Lý do
12 Trần Hồng Hà                                                        
13 Trần Vân Anh                                             01       01h Vắng 01 giờ Ko có
Lý do
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                        
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                        
16 Trịnh Minh Quyết                                                        
17 Trương Công Minh                                                        
 
 
THÁNG 9 NĂM 2016
 
TT HỌ TÊN TUẦN 37   TUẦN 38   TUẦN 39   TUẦN 40   TUẦN 41  
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày  
1 2/9   5 6 7 8 9   12 13 14 15 16   19 20 21 22 23   26 27 28 29 30  
T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6  
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công Tuấn               0,5                                      
3 Nguyễn Văn Hiền         01                                            
4 Nguyễn Thanh Bình       01 01 01             01                            
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                      
6 Nguyễn Thái Dũng                               01                   1/2  
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                         1/2 1/2                          
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                                     01 01   01 01       04
9 Nguyễn Thị Vân                                                      
10 Lê Hữu Nam                                     01 01              
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh         01                             1/2   01 01 01 01 01 6.5
12 Trần Hồng Hà                                                      
13 Trần Vân Anh                                     01 01              
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                      
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                      
16 Trịnh Minh Quyết         01 01 01 01                 01                    
17 Trương Công Minh                                                      
 
 
THÁNG 10 NĂM 2016
 
TT HỌ TÊN TUẦN 42   TUẦN 43   TUẦN 44   TUẦN 45      
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày      
3 4 5 6 7   10 11 12 13 14   17 18 19 20 21   24 25 26 27 28   31  
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2  
1 Lê Châu Long                                                    
2 Lâm Công Tuấn                                                    
3 Nguyễn Văn Hiền                                                    
4 Nguyễn Thanh Bình                                                    
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                    
6 Nguyễn Thái Dũng                                                    
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                                                    
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh         0.5                                          
9 Nguyễn Thị Vân                                                    
10 Lê Hữu Nam                                                    
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh     01   01   0.5 01 01                                 4.5
12 Trần Hồng Hà                                                    
13 Trần Vân Anh                                                    
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                    
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                    
16 Trịnh Minh Quyết                                                    
17 Trương Công Minh                                                    
 
 
THÁNG 11 NĂM 2016

TT HỌ TÊN TUẦN 46   TUẦN 47   TUẦN 48   TUẦN 49   TUẦN 50  
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày  
1 2 3 4   7 8 9 10 11   14 15 16 17 18   21 22 23 24 25   28 29 30  
T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4  
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công Tuấn                           01 01 01                     03
3 Nguyễn Văn Hiền             01                                        
4 Nguyễn Thanh Bình                 01                                   01
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn   0.5                                     01         0.5 02
6 Nguyễn Thái Dũng                                                      
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                   01                               0.5 1.5
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh               0.5                                      
9 Nguyễn Thị Vân                               0.5   01                 1.5
10 Lê Hữu Nam                                                      
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                      
12 Trần Hồng Hà                                                      
13 Trần Vân Anh                                                      
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                      
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                      
16 Trịnh Minh Quyết                                                      
17 Trương Công Minh                                                      
 
 
THÁNG 12 NĂM 2016
 
TT HỌ TÊN TUẦN 50   TUẦN 51   TUẦN 52   TUẦN 53   TUẦN 54  
Ngày   Ngày   Ngày   Ngày   Ngày  
1 2   5 6 7 8 9   12 13 14 15 16   19 20 21 22 23   26 27 28 29 30  
T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6 T7
CN
T2 T3 T4 T5 T6  
1 Lê Châu Long                                                      
2 Lâm Công Tuấn                                                      
3 Nguyễn Văn Hiền                   01 01 01 01 01                         05
4 Nguyễn Thanh Bình 0.5                                         01 01 01 01   4.5
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                                      
6 Nguyễn Thái Dũng                                                      
7 Nguyễn Thị Thùy Dương                                                      
8 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                                                      
9 Nguyễn Thị Vân 0.5                                                   0.5
10 Lê Hữu Nam                                           0,5          
11 Phạm Thị Mỹ Hạnh                                                      
12 Trần Hồng Hà                                                      
13 Trần Vân Anh                               01 01                   02
14 Dương Ng Xuân Hiếu                                                      
15 Nguyễn Tiến Nhất                                                      
16 Trịnh Minh Quyết                                                      
17 Trương Công Minh                                                      
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn