Trang nhất » Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tin học tỉnh

Thứ năm - 05/06/2014 16:11
 I. Vị trí, chức năng:
Trung tâm Tin học tỉnh (sau đâu gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chịu sự quản lý trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con đấu riêng, Trung tâm tổ chức hạch toán độc lập và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quv định của pháp luật.
Trung tâm có chức năng giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước của tỉnh, thực hiện việc xây dựng, quản lý mạng tin học diện rộng của tỉnh; quản lý, duy trì và tổ chức biên tập, cập nhật thông tin cho Trang Thông tin điện tử của tỉnh; quản lý việc xuất bản Công báo tỉnh và xây dựng, quản lý, duy trì hoạt đông Công báo điện tử tỉnh.
Thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định của nhà nước.
II. Nhiệm vụ:
1.    Nhiệm vụ về hoạt động ứug dụng công nghệ thông tin:
Thực hiện công tác quản lý xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước của tỉnh, thực hiện việc xây dựng, quản lý mạng tin học diện rộng của tỉnh và trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, cụ thể như sau:
a) Xây dựng, quản lý, điều hành và phát triển hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật cho mạng tin học diện rộng của tỉnh để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị, bao gồm:
- Tố chức xây dựng và triển khai ứng dụng các phần mềm, các cơ sở dữ liệu, các trang web phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Tổ chức xây dựng và triển khai ứng dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh và các dịch vụ cơ bản của trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh:
- Tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các đơn vị sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh để dùng chung trên mạng diện rộng của tỉnh;
- Tổ chức đào tạo tin học cho cán bộ, công chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh để khai thác có hiệu quả các phần mềm, cơ sở dữ liệu, các thông tin hiện có trên mạng tin học diện rộng của tỉnh;
b) Tham mưu, đề xuất với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh ban hành các quy chế, quy định về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
c) Duy trì hoạt động thông suốt và sự kết nối liên tục giữa mạng tin học diện rộng của Chính phủ và mạng tin học diện rộng của tỉnh, tổ chức điều hành, quản trị mạng tin học diện rộng của tỉnh, mạng máy tính nội bộ Văn phòng UBND tỉnh, đảm bảo hoạt động cho các cuộc họp trực tuyến phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đối với Văn phòng các Sở, Ban ngành, Văn phòng UBND các huyện, thành phố, thị xã.
đ) Tổ chức nghiên cứu, thực hiện và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ vào công tác quản lý hành chính nhà nước phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh.
2. Nhiệm vụ về quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị:
Thực hiện công tác quản lý, duy trì hoạt động, biên tập, cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử của tỉnh (http://www.quangtri.gov.vn) theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, cụ thể như sau:
a) Quản trị và điều hành hoạt động Trang thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo cho Trang thông tin điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt liên tục, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu
b) Tổ chức biên tập, cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của tỉnh theo đúng các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, của các Bộ ngành và của UBND tỉnh ban hành.
c) Tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân:
- Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật;
- Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến;
- Cung cấp các thông tin và toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý.
d) Liên kết, tích hợp thông tin, dịch vụ công trực tuyến với trang thông tin điện tử của các đơn vị Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã,
đ) Bảo trì, bảo dường, duy trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa trang thông tin điện tử; đảm bảo đường truyền máy móc, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, xử lý thông tin.
e) Xây dựng, thực hiện kể hoạch đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, cập nhật và truy cập thông tin dành cho cán bộ, công chức trên Trang thông tin điện tử của tỉnh.
3. Nhiệm vụ về quản lý và xuất bản Công báo:
Thực hiện công tác quản lý, xuất bản Công báo in và xuất bản Công báo điện tử lên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh theo Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo, cụ thể như sau:
a) Tiếp nhận, đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật; rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo theo những tiêu chí sau: Quy định của pháp luật về ban hành văn bản, thẩm quyền, nội dung, hình thức, thể thức và kỷ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật.
b) Trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo in, Công báo điện tử; Quản lý việc cấp phát, sử dụng đối với Công báo cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh (theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh); Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi công bố trên Công báo.
c) Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành.
d) Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu của Công báo tỉnh lên Công báo điện tử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức hoạt động và trực tiếp quản lý Công báo điện tử tỉnh;
3. Các nhiệm vụ khác:
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 189 trong 122 đánh giá
Click để đánh giá bài viết