Trang nhất » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

Thứ tư - 11/06/2014 10:25

 
  
I. Cơ cấu tổ chức:
1. Lãnh đạo Trung tâm
a. Trung tâm Tin học có Giám đốc và 01 đến 02 Phó Giám đốc.
b. Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
c. Phó giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về nhiệm vụ được phân công; Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.
d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm do Chánh Văn phòng UBND tỉnh quyết định.
2. Các phòng trực thuộc Trung tâm
1.  Phòng Công nghệ thông tin - Tổng hợp
2.   Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh
3.   Phòng Quản lý Công báo ( bao gồm Công báo điện tử)
Mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 đến 02 Phó Trưởng phòng.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm do Chánh Văn phòng UBND tỉnh quyết định.
II. Biên chế
Biên chế Trung tâm Tin học tỉnh là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Văn phòng UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tinh giao hàng năm và tuỳ theo khả năng công việc Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng với một số lao động trả lương bằng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp có thu của Trung tâm, đảm bảo sử đúng tiết kiệm, hiệu quả.
III. Tài chính:
1.    Trung tâm Tin học tỉnh được ngân sách tỉnh cấp kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí hàng năm dể thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định của UBND tỉnh và kinh phí thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm theo quy định của Pháp luật và UBND tỉnh cho phép.
2.   Việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 80 trong 68 đánh giá
Click để đánh giá bài viết