Trang nhất » Thông tin tổng hợp » Công báo điện tử tỉnh Quảng Trị

Công báo tỉnh Quảng Trị

Thứ sáu - 07/06/2013 15:17
Trung tâm Công báo tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 và được sát nhập vào Trung tâm Tin học tỉnh theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị.
I. CHỨC NĂNG
Phòng Quản lý Công báo tỉnh có chức năng công bố các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành, đăng trên Công báo tỉnh Quảng Trị; trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo in và Công báo điện tử; quản lý việc cấp phát, sử dụng đối với Công báo cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh (theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh). Quản lý Công báo đã xuất bản, phát hành theo từng năm; theo dõi, nắm tình hình việc quản lý, sử dụng Công báo cấp phát miễn phí ở địa phương.
II. NHIỆM VỤ
1. Thực hiện biên tập và in ấn Công báo theo từng số, đảm bảo chất lượng, hình thức, kỹ thuật trình bày; quản lý cơ sở dữ liệu bản điện tử các số Công báo và thông tin thuộc tính văn bản đăng Công báo theo tiêu chí ngày, tháng, năm, tên cơ quan ban hành.
2. Tiếp nhận, đăng ký, công bố, lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành gửi đến đăng Công báo.
3. Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo theo những tiêu chí sau: căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền, nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật.
4. Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi công bố trên Công báo.
5. Trực tiếp thực hiện hợp đồng in ấn, nghiệm thu Công báo in, phát hành Công báo theo quy định của pháp luật.
6. Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu của Công báo tỉnh lên Công báo điện tử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động Công báo điện tử http://congbao.quangtri.gov.vn, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ, thông tin trên internet.
7. Xây dựng kế hoạch công tác năm, quản trị, vận hành, bảo trì, nâng cấp các trang thiết bị, phần mềm của Công báo điện tử và quản lý Website Công báo tỉnh.
8. Đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công báo.
9. Tham mưu, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động Công báo: giúp Giám đốc trung tâm Tin học tỉnh soạn thảo trình Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quan đến hoạt động Công báo và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành.
10. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của cơ quan Công báo Trung ương và có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của cơ quan Công báo Trung ương về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản và phát hành Công báo.
11. Thực hiện việc hướng dẫn, chỉ đạo Công báo của Chính phủ kiểm tra việc thực hiện các quy định về Công báo và tham dự sơ kết, tổng về Công báo do Công báo Chính phủ tổ chức;
12. Hàng năm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động của Phòng đói với Lãnh đạo Trung tâm Tin học tỉnh theo quy định.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm Tin học tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao; hoạt đông các phong trào đoàn thể.
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết