Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 16  tháng 9  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 16/9
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và các ngành liên quan khảo sát và giải quyết việc thu mua cà phê và phục hồi diện tích” BTV Vân Anh
- Dự họp trực tuyến v/v triển khai Bộ biểu mẩu, chỉ tiêu báo cáo GĐ Lê Châu Long, PGĐ Lâm Công Tuấn, TP Nguyễn Thanh Bình, KS Nguyễn T.Tuyết Hạnh
Chiều
 
- Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Họp trung tâm  
Thứ Ba, ngày 17/9
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin:“CT dự kỷ niệm 45 năm thành lập Trường THPT Đông Hà“                                         BTV Hồng Hà
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT kiểm tra vị trí xây dựng bến xe khách và bãi đổ xe tĩnh tại Khu đô thị Nam Đông Hà và bãi đỗ xe tại Khu du lịch Cửa Việt” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Liên minh HTX và DNNQD” BTV Tiến Nhất
Thứ Tư, ngày 18/9
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra công tác xử lý môi trường ở các cơ sở sản xuất chế biến” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT Nguyễn Đức Cường làm việc với KOICA (Hàn Quốc)” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: "PCT Nguyễn Hữu Dũng họp BQL Đề án thị trường" BTV Vân Anh
Thứ Năm, ngày 19/9
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT dự Hội nghị trực tuyến Ban TGTW” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: "Chương trình hoạt động Kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Cuba - Phi-đen Cát-xtơ-rô đến thă vùng giải phóng Miền Nam Việt Nam 9/1973-9/2013)" BTV Vân Anh
- Phục vụ bộ biên dịch tại Chương trình hoạt động Kỷ niệm KS Dương Nguyễn Xuân Hiếu
Thứ Sáu, ngày 20/9
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Cửa Tùng” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Trung tâm Nghiên cứu khoa học Bắc Trung bộ trong công tác quản lý sử dụng đất” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: "PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với đoàn KOICA (Hàn Quốc)" BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: ”CT và PCT TT Nguyễn Đức Chính tiếp đoàn KOICA (Hàn Quốc)” BTV Hồng Hà
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH